وزارت معارف: نظامنامه امتحانات

عنوانوزارت معارف: نظامنامه امتحانات
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۸
تاریخ نشر

پنجشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۰۸

شماره

س۸ ش۴۷ (۱۲۱۴)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعآیین نامه های امتحانی, کوشش, مقاله
متن کامل

خبر تصویب نظامنامه ی امتحانات از سوی شورای عالی معارف. مفاد این نظامنامه شامل تاریخ امتحان های مشترک و موضوع آنها، پذیرفتن دانش آموزانی که رسماً معرفی می شوند، تغییر ضریب نمره های امتحانی و ... است.Asics shoes | JORDAN BRAND