وزارت معارف: نظامنامه امتحانات

عنوانوزارت معارف: نظامنامه امتحانات
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۸
تاریخ نشر

جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۰۸

شماره

س۸ ش۵۴ (۱۲۳۱)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱
موضوعآیین نامه های امتحانی, کوشش, مقاله
متن کامل

خبر برگزاری امتحان های مدرسه ها در سال تحصیلی ۱۳۰۹ بر پایه ی نظامنامه ی سال های گذشته به سبب نبود نظامنامه ی جدید.best Running shoes | NIKE