هر کس خانه ای دارد(۳)

عنوانهر کس خانه ای دارد(۳)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرممیز, مرتضی
تاریخ تولد - وفات

١٣١٥-١٣٨٤

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٨

شماره صفحهص[٣]
وضعیت رنگ

نقاشی(قلم و جوهر رنگی)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, کتاب تصویری, مرتضی ممیز, منابع دیداری, هرکس خانه ای دارد
متن کامل
هر کس خانه ای دارد(۳)