نیم وجبی(۱۵)

عنواننیم وجبی(۱۵)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٦

شماره صفحهص١٥
وضعیت رنگ

طراحی-گرافیک

موضوعتصویر, تصویر کتاب, کتاب تصویری, منابع دیداری, نیم وجبی
متن کامل
نیم وجبی(۱۵)