نیم وجبی(۱)

عنواننیم وجبی(۱)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٦

شماره صفحهص ١
وضعیت رنگ

طراحی-گرافیک

موضوعتصویر, تصویر کتاب, کتاب تصویری, منابع دیداری, نیم وجبی
متن کامل
نیم وجبی(۱)