نوروز آموزش

عنواننوروز آموزش
گونهسند
شماره دسترسی۶۴۳۲ت
فرستندهباغچه بان, جبار
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۲۶
تاریخ نشر

[۱۳۲۶]

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعسند, منابع نوشتاری
متن کامل

توصیف نوروز آموزش درایران و پیشنهاد انتخاب نام گذاری روز اول مهر به نام نوروز آموزش درایران.Adidas shoes | Air Jordan