نمایش در تلویزیون: گفتگویی با رضا بابک کارگردان نمایشنامه های کودکان: در تأتر کودکان محدودیتی نیست

عنواننمایش در تلویزیون: گفتگویی با رضا بابک کارگردان نمایشنامه های کودکان: در تأتر کودکان محدودیتی نیست
گونهمقاله
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۵۴

شماره

س۵ ش۲۰۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۹۴-۹۵
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعبابک، رضا, تاتر کودکان, تماشا, مصاحبه ها, مقاله
متن کامل

گفت و گویی با رضا بابک کارگردان نمایشنامه های کودکان شده وی سه نمایش کلاه و شال واره ، پنبه دانه و در خمره را کارگردانی کردهbridge media | Nike Running