نمایشگاه نقاشی کودکان

عنواننمایشگاه نقاشی کودکان
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

شنبه ۱ آبان ۱۳۵۵

شماره

س۲ ش۴۴۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶
موضوعانجمن ملی حمایت کودکان, رستاخیز, مقاله, نمایشگاه نقاشی
متن کامل

نمایش ۳۰۰ نقاشی از کودکان در نگارخانه ی تخت جمشید که انجمن ملی حمایت از کودکان برگزار کرده است.