کاربرگه

Found 7 results
فیلترها: کلیدواژه is نمایشگاه نقاشی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۵
نمایشگاه نقاشی کودکان. رستاخیز, ص ۶, ۱۳۵۵.
۱۳۵۴
پرند, هنرمندان کوچک. رستاخیز, ص ۷, ۱۳۵۴.
۱۳۴۶
زنان - خردسالان، نوابغ ناشناخته اند, نگاهی به دنیای رنگین کودکان ". آیندگان, ص ۷, ۱۳۴۶.
قباد شیوا, نمایشگاه نقاشی کودکان آقا موشه خاله سوسکه. تلویزیون ملی ایران , تهران , ۱۳۴۶.