نقش قصه درشناسایی فرهنگ ملی

عنواننقش قصه درشناسایی فرهنگ ملی
گونهمقاله
عنوان فرعیگفتگو با میترا خامنه یی مسئول برنامه << یکی بود یکی نبود >> "
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۵۵

شماره

س۲ ش۳۴۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعخامنه ای، میترا, رستاخیز, مصاحبه ها, مقاله, یکی بود یکی نبود (برنامه تلویزیونی)
متن کامل

گفت و گو با « میترا خامنه ای » مسئول برنامه ی « یکی بود یکی نبود » درباره ی محتوای قصه ها و ضوابطی که در انتخاب داستان ها درنظر گرفته می شود.