نامه: پیشنهاد ما به انجمن های خانه و مدرسه: خانه و مدرسه باید به مسائل عمیقتری توجه کند

عنواننامه: پیشنهاد ما به انجمن های خانه و مدرسه: خانه و مدرسه باید به مسائل عمیقتری توجه کند
گونهمقاله
ناشرجوانان امروز
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۴۸

شماره

س۴ ش۱۵۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۸
موضوعانجمن های خانه و مدرسه, جوانان امروز, مقاله
متن کامل

توضیحی درباره ی وظایف اصلی انجمن های خانه و مدرسه و بررسی وضعیت این انجمن ها در مدرسه ها.Best Nike Sneakers | Nike for Men