کاربرگه

Found 22 results
فیلترها: کلیدواژه is جوانان امروز  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
بیژن رفیعی, بررسی اصولی در کار ورزش مدارس (۳), انتخاب معاون پژوهش اولین قدم در راه سازندگی ". جوانان امروز, ص ۶۷, نوشته شده.
خبرنگاران ما گزارش میدهند: دبیرستان ابوریحان. جوانان امروز, ص ۴۸, نوشته شده.
۱۳۴۸
آشنایی با چهره صمیمی معلم سال. جوانان امروز, صص ۴۸-۴۹, ۱۳۴۸.
اخبار کوتاه مدارس: نویدی بزرگ برای کودکان کند ذهن. جوانان امروز, ص ۲۹, ۱۳۴۸.
احسان نراقی, اظهارات دکتر احسان نراقی استاد دانشگاه تهران درباره تعلیم و تربیت جهان: مشکل تعلیم و تربیت یک مشکل جهانی است. جوانان امروز, ص ۲۸, ۱۳۴۸.
ر اعتمادی, به مناسبت افتتاح مدارس: انقلاب فرهنگی کی شروع میشود ؟. جوانان امروز, ص ۳, ۱۳۴۸.
جوانان فرهنگی: ارمغان اسلام. جوانان امروز, ص ۲۸, ۱۳۴۸.
محمود کربل باقر, جوانان فرهنگی: جلسه پیشاهنگان, دبیرستان فرخی ". جوانان امروز, ص ۲۹, ۱۳۴۸.
احمد سخانوش, جوانان فرهنگی: نشریه پیام: دبیرستان خوشه. جوانان امروز, ص ۲۹, ۱۳۴۸.
بیژن رفیعی, چرخهای ورزش مدارس ما دیربازیست زنگ زده. جوانان امروز, صص ۵۳-۵۵, ۱۳۴۸.
کتابخانه دایر بود. جوانان امروز, ص ۲۷, ۱۳۴۸.
کتابهایی که با عصر فضا نمی خواند. جوانان امروز, ص ۲۷, ۱۳۴۸.
ر اعتمادی, نامه: پنجاه درصد مواد درسی دبیرستانها محفوظات بیهوده است. جوانان امروز, ص ۳, ۱۳۴۸.
نامه: پیشنهاد ما به انجمن های خانه و مدرسه: خانه و مدرسه باید به مسائل عمیقتری توجه کند. جوانان امروز, ص ۲۸, ۱۳۴۸.
هنر و ادبیات امروز: باز هم گامی دیگر: مسابقه شعر شاعران خردسال. جوانان امروز, ص ۱۷, ۱۳۴۸.
۱۳۴۶
زنان ۱۵ ساله؛ پدر و مادرها باید آنرا بخوانند. جوانان امروز, ص ۷, ۱۳۴۶.
معلم سال ۴۶ کیست ؟. جوانان امروز, ص ۴, ۱۳۴۶.