م‍ورچ‍ه‌ و ف‍ض‍ان‍ورد(۷)

عنوانم‍ورچ‍ه‌ و ف‍ض‍ان‍ورد(۷)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرملوکانوف,
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٢

شماره صفحهص٧
وضعیت رنگ

نقاشی ( آبرنگ)

موضوعآبرنگ, تصویر, تصویر کتاب, کتاب تصویری, ملوکانوف, منابع دیداری, مورچه و فضانورد
متن کامل
م‍ورچ‍ه‌ و ف‍ض‍ان‍ورد(۷)