میمون مسخره (۱۶)

عنوانمیمون مسخره (۱۶)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص[۱۶]
وضعیت رنگ

چاپ و طراحی(قلم)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, طراحی, کتاب تصویری, منابع دیداری, میمون مسخره
متن کامل
میمون مسخره (۱۶)