مکزیک(۸)

مکزیک(۸)
عنوانمکزیک(۸)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٣

شماره صفحهص ٨
وضعیت رنگ

نقاشی (آبرنگ)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, کتاب مصور, مکزیک, منابع دیداری
متن کامل