موفقیت جهانی: فرشید مثقالی

عنوانموفقیت جهانی: فرشید مثقالی
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

پنجشنبه ۷ اسفند ۱۳۵۴

شماره

س۱ ش۲۵۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶
موضوعرستاخیز, مارمولک کوچک اتاق من (کتاب), مثقالی، فرشید, مقاله, نمایشگاه بین المللی کتاب کودکان بولونیا
متن کامل

اطلاعاتی درباره ی اهدای جایزه به فرشید مثقالی، تصویرگر کتاب «مارمولک کوچک اتاق من» در سیزدهمین نمایشگاه جهانی بولونیا در ایتالیا.bridgemedia | Women's Sneakers