معلمین و دانش آموزان دبستان دولتی انوری نمره ۳

معلمین و دانش آموزان دبستان دولتی انوری نمره
عنوانمعلمین و دانش آموزان دبستان دولتی انوری نمره ۳
گونهعکس
سال انتشار۱۳۱۳
تاریخ نشر

خرداد ۱۳۱۳

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, مدرسه انوری نمره ۳, مدرسه پسرانه, مدرسه دولتی
منابع

موزه‌ي آموزش و پرورش اصفهان

متن کامل

جلسه امتحان سالیانه