معارف اطفال

عنوانمعارف اطفال
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۱۰
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۱۰

شماره

س۹ ش۱۴ (۱۷۶۰) (۳۰ دی ۱۳۱۰): ۱؛ ش۱۵ (بهمن ۱۳۱۰): ۱؛ ش۲۱ (بهمن ۱۳۱۰): ۱؛ ش۲۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱
موضوعسینما و کودک, کوشش, مقاله
متن کامل

مطالبی در توضیح دلیل طرح جلوگیری از ورود کودکان به تئاتر و سینما در کمیسیون معارف مجلس.Sports News | Sneakers