مزرعه شاداب (۴)

عنوانمزرعه شاداب (۴)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۸

شماره صفحهص۴
وضعیت رنگ

نقاشی(آبرنگ)

موضوعآبرنگ, تصویر, تصویر کتاب, کتاب تصویری, مزرعه شاداب, منابع دیداری
متن کامل
مزرعه شاداب (۴)