مرغابی کوچولو ۱۱

عنوانمرغابی کوچولو ۱۱
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرشرویتز, کوری
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص[۱۱]
وضعیت رنگ

نقاشی(آبرنگ)

موضوعآبرنگ, تصویر, تصویر کتاب, کتاب مصور, کوری شروینتز, مرغابی کوچولو, منابع دیداری
متن کامل
مرغابی کوچولو ۱۱