مرد و نامرد(۱۹)

عنوانمرد و نامرد(۱۹)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرتجویدی, محمد
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٤٦

شماره صفحهص١٩
وضعیت رنگ

طراحی(قلم)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, کتاب مصور, محمد تجویدی, مرد و نامرد, منابع دیداری
متن کامل
مرد و نامرد(۱۹)