مراسم جشن اولیا و دانش آموزان مدرسه ابتدایی دولتی یرزگران مبارکه نمره ۲۷

مراسم جشن اولیا و دانش آموزان مدرسه ابتدایی دولتی یرزگران مبارکه نمره ۲۷
عنوانمراسم جشن اولیا و دانش آموزان مدرسه ابتدایی دولتی یرزگران مبارکه نمره ۲۷
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, مدرسه پسرانه, مدرسه دولتی, مدرسه یرزگران مبارکه نمره ۲۷
منابع

موزه‌ي آموزش و پرورش اصفهان

متن کامل