مدرسه‌ی دخترانه‌ی اتحاد (آلیانس)، کرمانشاه

عنوانمدرسه‌ی دخترانه‌ی اتحاد (آلیانس)، کرمانشاه
گونهعکس
سال انتشار۱۳۲۹
تاریخ نشر

آوريل ۱۹۵۰= (۱۳۲۹)

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, مدرسه آلیانس, مدرسه اقلیت های دینی, مدرسه دخترانه, منابع دیداری
منابع

Sarshar, Human.‎ Esther's Children: A Portrait of Iranian Jews.‎ 2002

متن کامل
مدرسه‌ی دخترانه‌ی اتحاد (آلیانس)، کرمانشاه