ماهیگیر جوان و شاهزاده خانم دریا(۹)

عنوانماهیگیر جوان و شاهزاده خانم دریا(۹)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۴۴

شماره صفحهص۹
وضعیت رنگ

طراحی(قلم فلزی)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, طراحی, کتاب مصور, ماهیگیر جوان و شاهزاده خانم دریا, منابع دیداری
متن کامل
ماهیگیر جوان و شاهزاده خانم دریا(۹)