ماهیگیر جوان و شاهزاده خانم دریا(۲۲)

عنوانماهیگیر جوان و شاهزاده خانم دریا(۲۲)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۴۴

شماره صفحهص۲۲
وضعیت رنگ

طراحی(قلم فلزی )

موضوعتصویر, تصویر کتاب, طراحی, کتاب مصور, ماهیگیر جوان و شاهزاده خانم دریا, منابع دیداری
متن کامل
ماهیگیر جوان و شاهزاده خانم دریا(۲۲)