مادران بخوانند: بازی کودکان

عنوانمادران بخوانند: بازی کودکان
گونهمقاله
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۴
تاریخ نشر

دوشنبه ۲ مهر ۱۳۲۴

شماره

دوره۴ ش۱ (۱۴۱)

زبان انتشارفارسی
موضوعبازی, ترقی, مقاله
متن کامل

مطالبی درباره ی اهمیت بازی در پرورش قوای جسمی و استعدادهای باطنی کودک و ایجاد روحیه اجتماعی در کودکان همراه با آموزش بازی " سنجاب بی درخت " برای کودکان ۷ سال به بالا.