ماجراهای پینوکیو و پدر ژپتو(۹)

عنوانماجراهای پینوکیو و پدر ژپتو(۹)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص[٩]
وضعیت رنگ

نقاشی ( آبرنگ و مداد رنگی)

موضوعآبرنگ, تصویر, تصویر کتاب, کتاب تصویری, ماجراهای پینوکیو و پدر ژپتو, منابع دیداری
متن کامل
ماجراهای پینوکیو و پدر ژپتو(۹)