لیلی و مجنون - خسرو و شیرین - یوسف و زلیخا (۳۸)

لیلی و مجنون - خسرو و شیرین - یوسف و زلیخا (۳۸)
عنوانلیلی و مجنون - خسرو و شیرین - یوسف و زلیخا (۳۸)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرماکنزی, رن
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٤٨

شماره صفحهص٣٨
وضعیت رنگ

طراحی( آب مرکب)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, رن ماکنزی, لیلی و مجنون - خسرو و شیرین - یوسف و زلیخا, منابع دیداری
متن کامل