لئوناردو داوینچی(۵۱)

لئوناردو داوینچی(۵۱)
عنوانلئوناردو داوینچی(۵۱)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥١

شماره صفحهص٥١
وضعیت رنگ

طراحی(قلم )

موضوعتصویر, تصویر کتاب, طراحی, کتاب مصور, لئونارد دو داوینچی, منابع دیداری
متن کامل