ق‍ص‍ه‌ی‌ ک‍رم‌ اب‍ری‍ش‍م‌(۱۶)

عنوانق‍ص‍ه‌ی‌ ک‍رم‌ اب‍ری‍ش‍م‌(۱۶)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرزرین کلک, نورالدین
تاریخ تولد - وفات

١٣١٦

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٢

شماره صفحهص[١٦]
وضعیت رنگ

نقاشی ( آبرنگ و مداد رنگی)

موضوعآبرنگ, تصویر, تصویر کتاب, قصه ی کرم ابریشم, کتاب تصویری, منابع دیداری, نورالدین زرین کلک
متن کامل
ق‍ص‍ه‌ی‌ ک‍رم‌ اب‍ری‍ش‍م‌(۱۶)