قصه ی توپک قرمز(۷)

عنوانقصه ی توپک قرمز(۷)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرآیدین,
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۱

شماره صفحهص۷
وضعیت رنگ

نقاشی ( آبرنگ و مداد رنگی)

موضوعآبرنک, آیدین, تصویر, تصویر کتاب, قصه ی توپک قرمز, کتاب تصویری, منابع دیداری
متن کامل
قصه ی توپک قرمز(۷)