قصه های برگزیده:از هزار و یکشب(۸۸)

عنوانقصه های برگزیده:از هزار و یکشب(۸۸)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگربهرامی, محمد
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۳۷

شماره صفحهج۱،ص۸۸
وضعیت رنگ

طراحی(قلم و مرکب چاپ)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, طراحی, قصه های برگزیده : از هزار و یک شب, کتاب مصور, محمد بهرامی, منابع دیداری
متن کامل
قصه های برگزیده:از هزار و یکشب(۸۸)