قصه مرد دلیر و زنجیر های کهن (۲۷)

قصه مرد دلیر و زنجیر های کهن (۲۷)
عنوانقصه مرد دلیر و زنجیر های کهن (۲۷)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٤٩

شماره صفحهص ٢٧
وضعیت رنگ

نقاشی (آبرنگ و مداد)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, قصه مرد دلیر و زنجیر های کهن, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل