قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ - ماده ۳۷

عنوانقانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ - ماده ۳۷
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیفصل هشتم: در شرايط و موانع مجازات
سال تولد۱۳۰۴
تاریخ نشر

۲۳/۱۰/۱۳۰۴

موضوعحقوق کودک, قانون مجازات عمومی
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

اشخاص مذکور در ماده قبل (اشخاص بالغ بیش از پانزده سال) هرگاه مرتکب جرمی شوند اگر چه جرم ایشان جنایت باشد در محکمه جنحه محاکمه می شوند مگر آن که شریک یا معاون آنها بر حسب اقتضای سن باید در محکمه جنایی محاکمه شود در این صورت هر دو در محکمه جنایی محاکمه خواهند شد.