کاربرگه

Found 27 results
فیلترها: کلیدواژه is قانون مجازات عمومی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۲
قانون مجازات عمومی - ماده ۳۲, فصل هفتم - تعدد جرم, ش ماده ۳۲. ۱۳۵۲.
قانون مجازات عمومی - ماده ۳۳, فصل هشتم - حدود مسئوليت جزايي, ش ماده ۳۳. ۱۳۵۲.
قانون مجازات عمومی - ماده ۳۴, فصل هشتم - حدود مسئوليت جزايي, ش ماده ۳۴. ۱۳۵۲.
قانون مجازات عمومی - ماده ۳۵, فصل هشتم - حدود مسئوليت جزايي, ش ماده ۳۵. ۱۳۵۲.
قانون مجازات عمومی - ماده ۴۲, فصل هشتم - حدود مسئوليت جزايي, ش ماده ۴۲. ۱۳۵۲.
قانون مجازات عمومی - ماده ۵۲, فصل هشتم - حدود مسئوليت جزايي, ش ماده ۵۲. ۱۳۵۲.
۱۳۳۸
قانون مجازات عمومی ( با تمام اصلاحات) - ماده ۳۴, فصل هشتم در شرایط و موانع مجازات, ش ماده ٣٤. ۱۳۳۸.
قانون مجازات عمومی ( با تمام اصلاحات) - ماده ۳۵, فصل هشتم در شرایط و موانع مجازات, ش ماده ٣٥. ۱۳۳۸.
قانون مجازات عمومی ( با تمام اصلاحات) - ماده ۳۷, فصل هشتم در شرایط و موانع مجازات, ش ماده ٣٧. ۱۳۳۸.
قانون مجازات عمومی ( با تمام اصلاحات) - ماده ۳۸, فصل هشتم در شرایط و موانع مجازات, ش ماده ٣٨. ۱۳۳۸.
۱۳۳۶
قانون مجازات عمومی ( با تمام اصلاحات) - ماده ۳۶, فصل هشتم در شرایط و موانع مجازات, ش ماده ٣٦. ۱۳۳۶.
۱۳۰۴
قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ - ماده ۱۹۳, فصل دوم: در توقيف و حبس غير قانوني, ش ماده ۱۹۳. ۱۳۰۴.
قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ - ماده ۱۹۵, فصل سوم: در جنحه و جنايت نسبت به اطفال, ش ماده ۱۹۵. ۱۳۰۴.
قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ - ماده ۱۹۶, فصل سوم: در جنحه و جنايت نسبت به اطفال, ش ماده ۱۹۶. ۱۳۰۴.
قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ - ماده ۱۹۷, فصل سوم: در جنحه و جنايت نسبت به اطفال, ش ماده ۱۹۷. ۱۳۰۴.
قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ - ماده ۱۹۸, فصل سوم: در جنحه و جنايت نسبت به اطفال, ش ماده ۱۹۸. ۱۳۰۴.
قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ - ماده ۱۹۹, فصل سوم: در جنحه و جنايت نسبت به اطفال, ش ماده ۱۹۹. ۱۳۰۴.
قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ - ماده ۲۰۰, فصل سوم: در جنحه و جنايت نسبت به اطفال, ش ماده ۲۰۰. ۱۳۰۴.
قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ - ماده ۲۰۱, فصل سوم: در جنحه و جنايت نسبت به اطفال, ش ماده ۲۰۱. ۱۳۰۴.
قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ - ماده ۲۰۲, فصل سوم: در جنحه و جنايت نسبت به اطفال, ش ماده ۲۰۲. ۱۳۰۴.
قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ - ماده ۲۰۳, فصل سوم: در جنحه و جنايت نسبت به اطفال, ش ماده ۲۰۳. ۱۳۰۴.
قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ - ماده ۲۰۷, فصل پنجم: در جنحه و جنايات بر ضد عفت و اخلاف عمومي و تكاليف خانوادگي, ش ماده ۲۰۷. ۱۳۰۴.
قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ - ماده ۳۴, فصل هشتم: در شرايط و موانع مجازات, ش ماده ۳۴. ۱۳۰۴.
قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ - ماده ۳۵, فصل هشتم: در شرايط و موانع مجازات, ش ماده ۳۵. ۱۳۰۴.
قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ - ماده ۳۶, فصل هشتم: در شرايط و موانع مجازات, ش ماده ۳۶. ۱۳۰۴.
قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ - ماده ۳۷, فصل هشتم: در شرايط و موانع مجازات, ش ماده ۳۷. ۱۳۰۴.
قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ - ماده ۳۸, فصل هشتم: در شرايط و موانع مجازات, ش ماده ۳۸. ۱۳۰۴.