قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ - ماده ۲۰۲

عنوانقانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ - ماده ۲۰۲
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیفصل سوم: در جنحه و جنايت نسبت به اطفال
سال تولد۱۳۰۴
تاریخ نشر

۲۳/۱۰/۱۳۰۴

موضوعحقوق کودک, قانون مجازات عمومی
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

هر کس شخصا یا به توسط دیگری طفلی را که به سن شانزده سال نرسیده است بدزدد یا به حیله یا به اکراه برباید یا مخفی کند جزای او حبس تادیبی از یک تا سه سال خواهد بود. و اگر آن طفل دختر باشد جزای مرتکب حبس مجرد از دو تا پنج سال خواهد بود و اگر ربودن طفل مذکور بدون حیله و اکراه بوده است مجازات مرتکب از شش ماه تا دو سال حبس تادیبی است .