قانون مجازات عمومی - ماده ۵۲

عنوانقانون مجازات عمومی - ماده ۵۲
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیفصل هشتم - حدود مسئوليت جزايي
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

۰۷/۰۳/۱۳۵۲

موضوعحقوق کودک, قانون مجازات عمومی
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

مرور زمان اجرای احکام قطعی را موقوف می کند و مدت آن به قرار زیر است :
...
۷ - سه سال در مورد حبس در دارالتادیب و حبس در زندان کانون اصلاح و تربیت مرور زمان سایر اقدامات تامینی مربوط به اطفال نیز سه سال است مشروط به اینکه سن محکوم علیه به ۱۸ سال تمام نرسیده باشد.