قانون مجازات عمومی - ماده ۳۴

عنوانقانون مجازات عمومی - ماده ۳۴
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیفصل هشتم - حدود مسئوليت جزايي
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

۰۷/۰۳/۱۳۵۲

موضوعحقوق کودک, قانون مجازات عمومی
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

در هر مورد که سن متهم یا مجنی علیه در تصمیمات و آرا مراجع جزایی موثر باشد هر گاه سن واقعی معلوم نباشد مرجع قضایی با کسب نظر کارشناس قدر متیقن سن را تعیین خواهد کرد.
در صورتی که نسبت به تشخیص سن متهم بین دادسرا و دادگاه اطفال یا قائم مقام آن اختلافی که موثر در صلاحیت آنها باشد حاصل شود دادسرا از نظر دادگاه تبعیت خواهد کرد و اگر این اختلاف بین دادگاه جنحه و دادگاه اطفال
باشد رفع اختلاف در دادگاه استان محل به عمل می آید.