قانون ثبت احوال - ماده ۱۷

عنوانقانون ثبت احوال - ماده ۱۷
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیفصل سوم - ثبت ولادت
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

۱۶/۰۴/۱۳۵۵

موضوعحقوق کودک, قانون ثبت احوال
منابع

مجلس سنا

متن کامل

هرگاه ابوین طفل معلوم نباشد سند یا نام خانوادگی آزاد و نامهای فرضی در محل اساسی ابوین تنظیم می گردد. تصحیح اسامی فرضی یا تکمیل مشخصات ناقص به موجب اقرارنامه موضوع ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی با حکم دادگاه یا مدارک حصر وراثت به عمل خواهد آمد و نام خانوادگی طبق احکام مربوط به نام خانوادگی اصلاح خواهد شد. موضوع فرضی بودن اسامی پدر و مادر در شناسنامه منعکس نخواهد شد.