کاربرگه

Found 15 results
فیلترها: کلیدواژه is قانون ثبت احوال  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۵
قانون ثبت احوال - ماده ۱۲, فصل سوم - ثبت ولادت, ش ماده ۱۲. ۱۳۵۵.
قانون ثبت احوال - ماده ۱۳, فصل سوم - ثبت ولادت, ش ماده ۱۳. ۱۳۵۵.
قانون ثبت احوال - ماده ۱۴, فصل سوم - ثبت ولادت, ش ماده ۱۴. ۱۳۵۵.
قانون ثبت احوال - ماده ۱۵, ش ماده ۱۵. ۱۳۵۵.
قانون ثبت احوال - ماده ۱۶, فصل سوم - ثبت ولادت, ش ماده ۱۶. ۱۳۵۵.
قانون ثبت احوال - ماده ۱۷, فصل سوم - ثبت ولادت, ش ماده ۱۷. ۱۳۵۵.
قانون ثبت احوال - ماده ۱۸, فصل سوم - ثبت ولادت, ش ماده ۱۸. ۱۳۵۵.
قانون ثبت احوال - ماده ۱۹, فصل سوم - ثبت ولادت, ش ماده ۱۹. ۱۳۵۵.
قانون ثبت احوال - ماده ۲۰, فصل سوم - ثبت ولادت, ش ماده ۲۰. ۱۳۵۵.
قانون ثبت احوال - ماده ۲۱, فصل سوم - ثبت ولادت, ش ماده ۲۱. ۱۳۵۵.
قانون ثبت احوال - ماده ۲۲, فصل چهارم - ثبت مرگ, ش ماده ۲۲. ۱۳۵۵.
قانون ثبت احوال - ماده ۲۴, فصل چهارم - ثبت مرگ, ش ماده ۲۴. ۱۳۵۵.
قانون ثبت احوال - ماده ۴۱, فصل هشتم - نام خانوادگي, ش ماده ۴۱. ۱۳۵۵.
قانون ثبت احوال - ماده ۵۱, فصل نهم - تعويض شناسنامه هاي موجود و نقل آن به دفاتر ثبت كل وقايع, ش ماده ۵۱. ۱۳۵۵.
قانون ثبت احوال - ماده ۷, فصل اول - كليات, ش ماده ۷. ۱۳۵۵.