قانون ثبت احوال - ماده ۱۴

عنوانقانون ثبت احوال - ماده ۱۴
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیفصل سوم - ثبت ولادت
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

۱۶/۰۴/۱۳۵۵

موضوعحقوق کودک, قانون ثبت احوال
منابع

مجلس سنا

متن کامل

برای هر فرد شماره شناسایی که مخصوص به او خواهد بود تعیین می گردد و شماره شناسایی هر شخص در کلیه مدارک مربوط به ثبت احوال او باید قید گردد.