قانون ثبت احوال - ماده ۱۳

عنوانقانون ثبت احوال - ماده ۱۳
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیفصل سوم - ثبت ولادت
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

۱۶/۰۴/۱۳۵۵

موضوعحقوق کودک, قانون ثبت احوال
منابع

مجلس سنا

متن کامل

ولادت واقع در ایران به وسیله نماینده یا مامور ثبت احوال و ولادت واقع در خارج از کشور به وسیله ماموران کنسولی ایران در سند مخصوص ولادت به ثبت می رسد و در سند ولادت باید اطلاعات زیر قید شود:
۱ - ساعت ، روز، ماه ، سال و محل ولادت و تاریخ ثبت آن .
۲ - نام و نام خانوادگی طفل و جنس و در صورت امکان گروههای اصلی خون او.
۳ - نام و نام خانوادگی و شغل و شماره شناسایی یا شماره پروانه اقامت و محل صدور شناسنامه یا پروانه اقامت و محل اقامت پدر و مادر.
۴ - نام و نام خانوادگی و شغل و محل اقامت و شماره شناسایی و محل صدور شناسنامه اعلام کننده در صورتی که غیر از پدر و مادر طفل باشد.
۵ - نام و نام خانوادگی شغل و شماره شناسایی و محل صدور شناسنامه و محل اقامت گواهان .
۶ - نام و نام خانوادگی و امضا نماینده یا مامور و مهر ثبت احوال .
۷ - شماره و سری برگ مخصوص ثبت ولادت .
۸ - محل توضیحات .