فاطمه(۱۱)

عنوانفاطمه(۱۱)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص۱۱
وضعیت رنگ

نقاشی(آبرنگ و قلم)

موضوعآبرنگ, تصویر, تصویر کتاب, فاطمه, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل
فاطمه(۱۱)