غول بزرگ و مرد کوتوله(۶۰)

عنوانغول بزرگ و مرد کوتوله(۶۰)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص۶۰
وضعیت رنگ

طراحی(قلم)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, طراحی, غول بزرگ و مرد کوتوله, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل
غول بزرگ و مرد کوتوله(۶۰)