عزیمت سپاهیان دانش

عنوانعزیمت سپاهیان دانش
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۴۲
تاریخ نشر

سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۲

شماره

س۴۳ ش۳۱ (۹۷۹۵)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴
موضوعآموزش روستاییان, سپاه دانش, کوشش, مقاله
متن کامل

خبر فرستادن سپاهیان دانش به روستاها و اشاره به اهداف طرح و وظایف این افراد در برابر کودکان روستایی.Sports Shoes | Men’s shoes