عباس میرزا قاجار

عنوانعباس میرزا قاجار
گونهکتاب
شماره دسترسی١٨٣١ک
پدیدآورندگانموسوی طبری, مصطفی
عنوان فرعیشرح حال و سیاست و خدمات او
ناشرابن سینا
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۶
تعداد صفحه٢٥١ص
اندازه١٤*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

تالیف مصطفی موسوی طبری

موضوعابن سینا, کتاب, مصطفی موسوی طبری
گروه سنی(د، ه)
بهاء

٢٥٠ ریال

عنوان کوتاهبرای جوانان؛ ١٦
تیراژ٢٠٠٠ن
متن کامل

زندگینامه عباس میرزا قاجار (۱۲۰۳-۱۲۴۹) .latest Nike Sneakers | Nike