شیر و موش (۸)

عنوانشیر و موش (۸)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۳

شماره صفحهص۸
وضعیت رنگ

نقاشی(آبرنگ و مدادرنگی)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, شیر و موش, کتاب تصویری, منابع دیداری
متن کامل
شیر و موش (۸)