شما را بمسافرت در اتحاد جماهیر شوروی دعوت می کنیم.(۱)

شما را بمسافرت در اتحاد جماهیر شوروی دعوت می کنیم.(۱)
عنوانشما را بمسافرت در اتحاد جماهیر شوروی دعوت می کنیم.(۱)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرکاروین,
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

[١٣٥٢]

شماره صفحهص [١]
وضعیت رنگ

نقاشی ( آبرنگ و مداد رنگی)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, شما را به مسافرت در اتحاد جماهیرشوروی دعوت می کنیم, کاروین, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل