شاپور اول

عنوانشاپور اول
گونهکتاب
شماره دسترسی١٤٣٩ک
پدیدآورندگانرخشان, غ. د.
ناشرپدیده
مکان انتشار[تهران]
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٢٢ص
اندازه١٧*٢٤ س.م
پدیدآورندگان

تالیف غ. د. رخشان

موضوعادبیات تالیف, پدیده, سرگذشتنامه مستند, غ. د. رخشان, کتاب
گروه سنی(د)
عنوان کوتاهنام آوران ایران
متن کامل

زندگینامه ی شاپور اول ساسانی ( -۲۷۲م) شاه ایران.bridgemedia | Best Nike Air Max Shoes 2021 , Air Max Releases and Deals