شاهزاده و نوکران با وفا

عنوانشاهزاده و نوکران با وفا
گونهمقاله
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۸
تاریخ نشر

دوشنبه ۲ خرداد ۱۳۲۸

شماره

دوره۶ ش۵۱ (۳۳۲)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۳
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعافسانه جادویی, ترقی, مقاله
متن کامل

پادشاهی دختر زیبایی دارد که جادوگران خواستگارانش را جادو می کنند. روزی شاهزاده ی کشوری همراه با خدمتکاران خود: «چاق آهو چشم »، «دست دراز »، «خرگوش» و «لرزونک»، برای از میان بردن طلسم جادوگران شاه و به دست آوردن دختر پادشاه به سرزمین او سفر می کنند و شاهزاده با کمک خدمتکاران باوفایش طلسم جادوگران پادشاه را می شکند، برتخت می نشیند و با شاهزاده خانم ازدواج می کند.